Innkalling til årsmøte RRT 8. februar 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 I ROMERIKE RUNNERS TEAM

 

TID:            TORSDAG 8. FEBRUAR 2024 KL. 20.00.

STED:        KAFEEN I SKEDSMOHALLEN

Innkalling og årsmøtedokumenter er sendt ut på egen epost til alle medlemmer, samt at de også ligger på RRT hjemmeside. Logg deg på, og velg fane ‘Medlemssider’ – ‘Årsmøte’.

NB! Årsmøtedokumenter sendes ut kun elektronisk, og vi forutsetter at hver enkelt skriver ut sitt eksemplar.

Det blir matservering fra kl. 19.30 og det er ikke loddsalg på årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte, der vareprøver på klubbtøykolleksjon for våren 2024 vises og kan prøves.

Det er vanlig trening torsdag 8. feb. Det blir bestilt 2 garderober (1 herregarderobe og 1 damegarderobe) i Skedsmohallen, slik at de som vil trene før årsmøtet kan få dusje.

SAKSLISTE:

1.  Åpning
2.  Godkjenning av innkalling/saksliste
3.  Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen
4.  Behandle klubbens årsberetning
5.  Behandle klubbens regnskap og budsjett
6.  Fastsette neste års medlemskontingent
7.  Behandle innkomne saker
8.  Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtedatoen, dvs. innen 01.02.2024 Forslag til saker sendes styret v/ Sigmund Jensen.

Valgkomiteen består av Frøydis H. Øyen, Anne-Brit Strandset og Kari Jensen. Som det fremgår av årsmøtedokumentene har valgkomiteen forslag til innstilling på alle verv som er på valg, men, er du interessert i å delta i Romerike Runners styre og stell, kan du henvende deg til en av følgende i valgkomiteen:

Medlem Frøydis H. Øyen Medlem Anne-Brit Strandset

NB! Det er opprettet eget Facebook-arrangement for årsmøtet. Alle medlemmer er selvsagt velkomne til å delta på årsmøtet, forhåndspåmeldt eller ikke. Med hensyn til servering er det likevel fint om de som har mulighet til å melde seg på på forhånd gjør det, slik at vi får en indikasjon på hvor mange som kommer.